Regler för Amundsen Race – 2022

Senaste uppdatering: 2022-11-08

Tävlingen körs enligt IFSS regler.

För att få starta i Amundsen Race måste du ha giltig tävlingslicens och hundarna måste vara chipmärkta.

För svenska förare gäller dessutom krav på grönt kort.

Observera IFSS regler gällande bromsmatta:

Släden ska vara försedd med tillräcklig broms, bromsmatta, buskbåge, TVÅ snöankare samt transportsäck. Bromsmattan ska vara tillräckligt stor för att kunna kontrollera spannet. Bromsmattan ska vara fästad i släden via ett stabilt ”tip-up”-system.

§ 1 Renbetesland

Spåret är delvis draget i renbetesland, därför måste hundarna hållas under sträng kontroll. Föraren är ansvarig för eventuella skador som han/hennes spann orsakar renar. På sträckor där renar kan förväntas mötas skall föraren var fäst vid spannet/släden med ett rep eller liknande. Förare som observeras med lös hund kommer omedelbart att diskvalificeras.

På Checkpoints gäller skärpt uppsyn, vilket innebär att ingen förare eller handler får lösrasta eller transportera någon/några hundar löst.

§ 2 Spannstorlek

Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race har två spannklasser:

8 -12 spannsklass, spannet får inte bestå av mer än 12 hundar eller färre än 8 hundar vid start. Vid målgång måste spannet bestå av minst 6 hundar.

6-8 spannsklass, spannet får inte bestå av mer än 8 hundar eller färre än 6 hundar vid start. Vid målgång måste spannet bestå av minst 5 hundar.

§ 3 Ställa av hundar

Det är endast tillåtet att ta ut hundar ur spannet på checkpoint  Ursvattnet, Norråker och Fjällsikten. Föraren ansvarar för att hundar blir omhändertagna av egen handler samt informera veterinär eller domare. Avställd hund strykes i veterinärhandboken.

§ 4 Chipmärkning

Alla hundar som deltar i Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race måste vara chipmärkta.

§ 5 Plogad väg

Det är inte tillåtet för spannen att följa plogad väg på andra sträckningar än där arrangören beslutat (markerad bana). Upplysningar om detta ges på förarmötet.

§ 6 Start

Start intervall är 2 min. om inte annat bestäms av arrangören.

Det är två startgrupper, 12-spann och 8-spann, utjämningstiden gäller inom respektive startgrupp.

Föraren ska följa arrangörens anvisningar för att komma från uppställningsplats och fram till start. Föraren får ta emot hjälp att ta spannet fram till start av handler eller funktionärer.

§ 7 Hjälp utifrån

Deltagarna får inte ta emot någon hjälp från utomstående under tävlingen.

§ 8 Hjälp på checkpoint

Deltagare kan ta emot hjälp med att bromsa, hålla och styra spannet fram till, och ut från anvisad uppställningsplats. Sådan hjälp kan bara fås inom markerat område på checkpoint. Handlern kan stå vakt bakom släden och ha uppsyn över hundarna. Det är inte tillåtet att ta emot någon form av hjälp från andra personer på checkpoints. Detta omfattar allt arbete med hundspannet under vilotiden på uppställningsområdet. Undantag är att förarna får hjälpa varandra.

§ 9 Obligatorisk vila

Amundsen Race 320 har en total obligatorisk vila på tio (10) timmar + utjämningstid.

Det är obligatorisk med minimum fyra (4) timmers vila på Checkpoint Norråker övrig tid kan föraren fördela valfritt mellan checkpointerna.

Amundsen Race 170 har en total obligatorisk vila på sex (6) timmar + utjämningstid.

Det är obligatorisk med minimum fyra (4) timmers vila på Checkpoint Norråker, övrig tid kan föraren fördela valfritt mellan checkpointerna.

Vilaperioder måste tas i hela minuter. Föraren har själv ansvar för att vilotiden i sin helhet tas ut.

§ 9.1 Utjämningstid

Utjämningstid kommer att ske vid den första obligatoriska checkpoint (Norråker). Föraren har själv ansvar för att utjämningstiden blir anpassad.

§ 10 Checkpoints

Checkpoints är att betrakta som delmål i tävlingen. Föraren måste själva signera in/ut från checkpoints innan spannet fortsätter tävlingen.

Förare skall ha på sig nummerlappen när de kommer till och när de lämnar checkpoint. Både förare och handlers skall ha på sig nummerlappen under tiden de uppehåller sig på uppställningsområdet.

Föraren ansvarar för att handler städar upp på checkpoint efter att föraren och spannet har lämnat området. Krattor och sopsäckar tillhandahålls av arrangören.

På Checkpoint finns möjlighet till depå och tillgång till halm och kallt vatten. På checkpointen Norråker och Fjällsikten finns sovplats för förare, eget liggunderlag och sovsäck används.

§ 10.1 Sista tid

Sista tid för passering av checkpointen Norråker är söndagen den 20 februari kl. 02.00. Spannet ska ha lämnat checkpointen vid denna tidpunkt. Spann som lämnar checkpointen efter denna tidpunkt är avstängda från tävlingen. Stängningstidpunkten kan förlängas av tävlingsjuryn.

§ 11 Depå

Depå finns på checkpoint Norråker och Fjällsikten. Depåsäckar placeras på det markerade området. Märk tydligt upp depåsäcken med namn och startnummer.

Reservsläde får inte tas ut från depån och på uppställningsområdet annat än då en släde skall bytas. Tom släde får bytas ut mot tom släde – en gång, skall meddelas domare, tävlingsledning eller checkpointansvarig.

Handlern är inte tillåten att i förväg koka upp vatten eller bereda foder och lämna detta i depån. Därmed får kylbag eller liknande utrustning som är i depån inte innehålla färdig beredd foder.

Föraren fraktar själv allt som tas ut från depån till uppställningsområdet. Detsamma gäller utrustning och allt avfall från uppställningsplatsen tillbaks till depån.

Mellan checkpoint 2 och 3 får föraren lämna depåsäcken nerpackad och stängt vid uppställningsplatsen. Det är inte tillåtet för handler att fylla på depåsäcken vid uppställningsplatsen, det får enbart ske i markerad område för depåsäck.

§ 12 Obligatorisk utrustning

Följande utrustning är obligatorisk att finnas i släden under tävlingen. Det finns ett allmänt krav på att utrustningen ska vara funktionell för att vara godkänd. Utrustningen kontrolleras före start, på checkpoints och i mål.

 • Två (2) snöankare.
 • GPS med Lantmäteriet digital karta skala 1:50 000 / 1:100 000 (Exempel: Garmin Topo Sverige v6 Pro (mer detaljer) eller garmin.opentopomap.org (kostnadsfri) ) med spåret registrerad på den. (Spåret kan laddas ner från AR:s webbsidor innan start) .
 • Eller Alternativ till GPS –  Lantmäteriet 157 Vägkarta  Dorothea. (Vi kan ej garantera att gällande kartor finns att köpa på Turistbyrån). Med spåret draget på den.
 • Veterinärhandbok (delas ut vid registrering).
 • Vattenkokare/hundkök med behållare och bränsle för att värma minst 0,5 liter vatten per hund. Skall finnas i släden under hela tävlingen.
 • Magnetisk kompass.
 • Snöspade.
 • Yxa eller stor kniv (minst 20 cm blad).
 • Sovsäck för extrema vinter förhållanden – lämpar sig för minst -25C.
 • Extremvindsäck (fodrad) för extrem väderlek. Minsta vikt är 1200 gram.
 • Eller Alternativ till fodrad vindsäck: Tält för vinterförhållande + spritkök/stormkök med bränsle for 1 dygn. (Tältet skall vara utformat så att man tryggt kan värma upp det med stormköket inne. Brännare från norska försvarets nödranson godkänns inte som spritkök).
 • Extrema vinterkläder (med reflexer som syns tydligt i mörker, fram och bak)
 • Extra kläder med under- och ytterkläder, strumpor och skor.
 • Första hjälpenutrustning för förare och hundar.
 • Stora sopsäckar.
 • 2 stycken ljusstavar med minimum 6 timmars ljus. Att bäras på kroppen, inte i släden!
 • 8 sockar/hund från varje checkpoint, inklusive de som är i bruk.
 • Nödranson till hundarna, ett halvt kilo foder per hund i spannet vid start . Detta foder skall packas separat, förseglas och föras till mål oöppnat oavsett hur många hundar man tagit ut under tävlingen.
 • Föraren skall ha mat till sig själv för minimum ett dygn och föras över mållinjen. Måste bestå av minst 500 gram.

Släden och slädsäcken måste vara av en sådan storlek att det finns plats för en trött/skadad hund. Hunden skall transporteras på ett tryggt och säkert sätt under den tid den vistas i släden.

Obligatorisk utrustning som förlorats eller blivit förstörd kan ersättas från depåsäck eller handler. Utrustningen läggs fram för domare, tävlingsledning eller checkpointansvarig och bytet noteras av tävlingsledningen.

Släde får dock endast bytas en gång under tävlingen.

Hundsockar, pannlampa/batterier och bränsle för köket/kaminen är undantagen och kan ersättas från depån.

§ 12.1 Reflekterande märkning

Släden ska ha reflekterande markeringar (minst 10 cm) på båda sidor av styret, som ska vara väl synliga i mörker. Det ska finnas reflekterande markeringar på halsbandet på  ledarhundarna eller på nacklina mellan ledarhundarna. Föraren ska alltid ha reflekterande markeringar på fram- och baksidan av jackan.

§ 12.2 Veterinärhandbok.

Vid registreringen får varje deltagare en veterinärhandbok. Denna skall lämnas till veterinären vid checkpoint i samband med den obligatoriska veterinärkontrollen.

Vid målgång skall veterinärhandboken lämnas till veterinären som kontrollerar spannet.

Det är deltagarens ansvar att se till så att veterinärhandboken signeras.

Borttappad veterinärhandbok medför diskvalificering!

§ 13 Skötsel och utfodring av hundar

All omvårdnad och utfodring av hundar får endast utföras av föraren. Det är bara tillåtet att ta med kallt vatten för matlagning av hundmat. All utfodring av hundar skall ske utomhus

En hund som kommer till checkpoint i släden skall uppvisas för veterinär. Hunden får fortsätta tävlingen om veterinär tillåter det.

§ 14 Död hund

Om en hund dör under tävlingen på spåret mellan checkpoints, så måste den tas till nästkommande checkpoint eller tillbaks till föregående checkpoint. Hunden ska transporteras i släden och täckas vid ankomst till checkpoint. Föraren skall så snart som möjligt efter att ha ankommit till checkpoint att anmäla till domare, tävlingsledning och/eller tävlingsveterinär. Föraren kan bara fortsätta tävla efter att tillstånd beviljats av domare, tävlingsledning och/eller tävlingsveterinär. Föraren kan diskvalificeras från deltagande om det framgår av undersökningarna att föraren gjort sig skyldig till misshandel av hund eller annat som ledde till hundens död. Föraren kan också diskvalificeras om han/hon vid en tidigare checkpoint har fått skriftligt besked om att lämna sin hund, om inte hunden dog på grund av andra orsaker. Om det krävs en obduktion av hunden kommer det inte att debiteras föraren.

§ 15 Draglinor

Det skall finnas en wire i huvudlinan/mittlinan.

§ 16 Fri körning

Det är fri körning minst 1 km före mål, och det skall vara tydligt markerat. Spåret på denna sträcka är tillräckligt brett för att lätt passera spann.

På övriga delar av tävlingsspåret gäller IFSS regler för passering av spann.

§ 17 Brott mot reglerna

Brott mot bestämmelserna, bl.a om extern hjälp på checkpoints kan leda till att föraren diskvalificeras.

§ 18 Nedskräpning

Nedskräpning längs leden kan leda till diskvalificering.

Övriga regler

Förar- och handlermötet är obligatoriskt för förare och handler. Datum och tider för möten finns i programmet på hemsidan.

Föraren ska bära sin BIB på leden från start till checkpoint Ursvatnett och från sista checkpoint till mål.

Arrangören kan kräva att föraren bär reklam på kläder eller på släden.

En deltagare som väljer att bryta tävlingen skall så snart som möjligt underrätta tävlingsledningen och ansvarar själv för att transportera sig själva, sina hundar och sin utrustning och depå från checkpoints.

Eftersökning av förare startar normalt ca 24 timmar efter sista kontakten. Onödig fördröjning mellan checkpoints bör därför undvikas.

Det är tillåtet för föraren att sitta på släden under loppet.

Veterinär information och antidopnings regler

Deltagarna är skyldiga att förstå och följa den veterinär information som arrangören har delat ut.

Som körare har DU genom att anmäla dig till Amundsen Race förbundit dig att följa gällande antidopningsregler gällande såväl förare RF:s dopingregler www.rf.se  som nationella dopingregler för hundar på www.skk.se.

Eventuell protest skall lämnas skriftligt till domare/Jury inom en(1) timme efter målgång. Protestavgift är 250,– SEK.

Lycka till!